Shagai Fort

Shagai Fort Built Under British Rule
Shagai Fort