Kalash dancers

Photo by Haider Ali Shah.
Kalash dancers