Kalash girls

Photo by Haider Ali Shah.
Kalash girls