Badakhshan

A view across Badakhshan, near Rostaq.
Badakhshan